Mijn werk als schepen van personeel, onderwijs en naschoolse vorming
Op vlak van personeelsbeleid hebben we een nieuwe rechtspositieregeling uitgewerkt voor het administratief en technisch personeel met daarbij aansluitend ook een nieuw arbeidsreglement en een nieuwe personeelsformatie. We proberen een kwalitatief personeelsbeleid gestalte te geven waar de medewerkers voldoende worden begeleid en waar we proberen de juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie in te zetten.

Bij de bevoegdheid onderwijs is de aandacht in de eerste plaats uitgegaan naar het gemeentelijk basisonderwijs waar we hebben geprobeerd een oplossing te bieden aan de onduidelijkheid rond het directeurschap. Bij het begin van het schooljaar 2010-2011 is een nieuwe directie aangesteld: een jonge competente dame heeft de roer in handen genomen in onze school. En de eerste dynamiek werd onmiddellijk duidelijk. De school gaat zich focussen op kwaliteit zowel pedagogisch als in de dienstverlening buiten de schooluren zoals maaltijden en opvang. De gemeentelijke basisschool heeft in 2010 reeds een veertigtal leerlingen meer dan bij het begin van de legislatuur en is echt op de goede weg. In 2012 staat de gemeentelijke basisschool voor een grote uitdaging op infrastructureel vlak. De schoolgebouwen van de afdeling Lemberge, met 2 containerklassen van 30 jaar oud, worden afgebroken en nieuw heropgebouwd. Ik ben bijzonder verheugd dat deze nieuwbouw gerealiseerd wordt in een passieve bouwstijl en met een subsidie van de Vlaamse Overheid van 1,3 miljoen ?.

Naast het gemeentelijk onderwijs is ook een flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd. De gemeente ondersteunt alle scholen op haar grondgebied zowel materieel als financieel bijvoorbeeld met toelagen voor educatieve projecten. Elk kind gelijk was geen loze slogan van CD&V Merelbeke in ons Actieplan. De Merelbeekse scholen voelen dat de christen democraten mee het beleid op onderwijsvlak bepalen in onze gemeente.

Naschoolse vorming was ook voor mij een openbaring. Merelbeke is op verschillende terreinen actief om vorming aan te bieden aan de mensen. Er zijn de bloeiende vrijetijdsateliers waar een waaier aan creatieve kunstrichtingen wordt aangeboden aan volwassenen en aan jeugd. Er is de muziekschool en het muziekatelier waar meer dan 600 leerlingen wekelijks lessen volgen. Er zijn de taallessen en computerlessen ingericht door het volwassenenonderwijs. Eén groot pijnpunt: er zijn te weinig lokalen beschikbaar voor deze naschoolse activiteiten. Dat werd aangekaart op het College dat besliste een campus naschoolse vorming uit te bouwen in een verwaarloosde blok van het KTA Gito. Deze gebouwen zijn eigendom van de gemeente en worden nu gehuurd door het Atheneum Merelbeke. Er worden in eerste fase 3 nieuwe lokalen ingericht die dubbel gebruikt zullen worden: overdag door de school, na de schooluren voor naschoolse vorming. Het patrimonium van de gemeente wordt daarmee gevrijwaard en de nood aan lokalen wordt aldus opgelost. Zo proberen wij goed bestuur in de praktijk te brengen.